Kultura Praha 5 - Divadla Kultura Praha 5 - Kluby Kultura Praha 5 - Tanec Kultura Praha 5 - Spolky

bdswiss erfahrungen

Praha 5 v proměnách

Přes 150 let amatéři a profesionálové získávají obrazy míst pomocí fotoaparátů na chemickém, nebo nověji digitálním principu. Dochované fotografie pak představují jedinečná svědectví o časech dávno minulých a umožňují nám nahlížet současná místa v jejich někdejších podobách. Odhalují tak neúprosnost dějinného vývoje, přibližují historii míst, která jsou nám důvěrně známá, ale zároveň nám nabízejí inspiraci při našem uvažování o možném přetváření okolního prostoru.
Nadrazi old rezProjekt „Praha 5 v proměnách“ si klade za cíl vytvoření databáze historických fotografií těch míst, která jsou spojena s územím dnešní MČ Praha 5. Pro získání fotografií bude podniknut primární archivní výzkum a skrze osobní i mediální komunikační kanály bude do sběrné akce zapojena i širší veřejnost. Takto získané či zapůjčené fotografie budou digitalizovány, datovány a na nich zachycená místa zaznamenána digitálním fotoaparátem v jejich současné podobě. Obě fotografie (současná a historická) budou spolu s komentářem o daném místě publikovány na webu sledujícím kulturní dění MČ Prahy 5 (http://kultura-praha5.cz/), případně v měsíčníku Pětka pro vás. Vedle článků se výstupem projektu stane tištěná publikace, pro kterou budou vybrány nejzajímavější dvojice fotografií spolu s doprovodnými texty.

Iniciace hlubšího zájmu veřejnosti o historii a současnou podobu naší městské části napomůže posílení občanského cítění a odpovědnosti za stav území, které obýváme. Neméně důležitou složku představuje i edukační potenciál výstupu a možné využití databáze i pro další publikační a výstavní aktivity MČ Praha 5.

Na www.kultura-praha5.cz najdete každý týden novou dvojici fotografií a k tomu komentář kronikáře MČ Praha 5 pana Mgr. Pavla Fabini.
   
Máte doma archivní fotografie, které se týkají území dnešní MČ Praha 5?
Své fotografie nám zasílejte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně je osobně dodejte na Informační centrum Praha 5 (Štefánikova 30). Přidejte i krátký popis a tel případně mail kontakt.

Poskytovatelé zveřejněných fotografií budou odměněny formou upomínkového předmětu či publikace Informačního centra Praha 5. Zasláním fotografie vyjadřujete svůj souhlas s uveřejněním a k dalšímu využití v rámci projektu PRAHA 5 V PROMĚNÁCH (zveřejňování v periodikách, publikacích či v rámci výstav a prezentací). Vyjadřujete tím také to, že si nejste vědomi toho, že poskytnutím fotografií zasahujete do autorských či jiných práv třetích osob.

Kostel sv vaclava old mBěhem 19. století zaznamenala obec Smíchov dynamický nárůst počtu obyvatel, kráčející ruku v ruce s industrializací a s dalšími modernizačními trendy. Vedle intenzivní výstavby obytných a výrobních objektů se demografický boom projevil i náhlou potřebou nových veřejných budov s odpovídající prostorovou kapacitou. A protože náboženská rovina patřila mezi stěžejní oblast života smíchovských sousedů, dostala se do centra veřejné diskuze jako jedna z prvních otázka nového chrámu.

 

Radlice oldJednu z lokalit MČ Praha 5, jejíž podoba se za poslední půl století změnila téměř k nepoznání, představuje historické jádro někdejší obce Radlice, nacházející se při frekventované cestě ze Smíchova do Jinonic. Vůbec první zmínka o této obci pochází z druhé poloviny 13. století, kdy král Václav II. věnoval Radlice své chůvě Alžbětě. Ta je později odkázala řeholnicím při klášteře sv. Anny, v jejichž majetku se ves nacházela, s výjimkou dvou kratších časových úseků, až do 18 století. Z pozdějších vlastníků stojí za zmínku ještě rod Schwarzenberků, který Radlice držel až do zrušení patrimoniální správy. Samosprávnou obcí se pak staly v roce 1873, kdy se oddělily od Jinonic, aby se za necelých padesát let připojily k hl. m. Praze.

Na knizeci oldSnad každému obyvateli MČ Praha 5 se při zmínce lokality Na Knížecí vybaví frekventovaný do-pravní uzel s vlakovým a autobusovým nádražím, doplněný navíc několika vstupy do metra. Jen málokdo přitom vzpomene zaniklý hostinec, od kterého je tento pomístní název odvozen, a který stával v místech, kde se dnes kříží ulice Nádražní s ulicí Ostrovského. V následujících odstavcích si krátce přiblížíme jeho slavnou historii

 

 

Dienzhofer oldV samém srdci Smíchova, v místech, kam dnes ústí Jiráskům most, nalezneme pozůstatky kdysi rozlehlé zahradní plochy, jejíž počátky sahají hluboko do 17. století. Tehdy zde nechal Jan Jiří, příslušník mocného rodu Slavatů, vybudovat honosnou zahradu s prvky barokní architektury. Později areál získali jezuité a část pozemků vyčlenili k pěstování exotických bylin. V souvislosti s tím zde ve 30. letech 18. století nechali postavit i budovu lékárenské léčebny, zvanou také dispenzář, dnes známou pod označením Dienzenhoferův pavilon.

 

NadjezdZlichov old

Další dvojice fotografií z cyklu Proměny Prahy 5 zachycuje severní okraj historické obce Zlíchov, která se rozprostírá jižně od Smíchova a táhne se podél levého břehu Vltavy až k Dalejskému potoku. Hlavní orientační stavbu představuje kostel sv. Filipa a Jakuba, vystavěný na skalnatém výběžku nedaleko vyfoceného místa, kde kdysi bývalo jádro obce. Od dob středověku zde stály hospodářské dvory a přiléhající ovocné zahrady, náležící ke kartuziánskému klášteru.

 

Jinonice oldK historickým obcím, spojeným dnes v samosprávném celku MČ Praha 5, náleží ves Jinonice, umístěná na jih od Košíř a západně od Radlic. První zmínky o Jinonicích máme v pramenech už z druhé poloviny 11. století, kdy zde český kníže Vratislav II. daroval kanovníkům Vyšehradské kapituly „jedno popluží s číšníky Lubošem, Beníkem a Čajkou." Další část vsi vlastnila počátkem 14. století královna Eliška, choť Jana Lucemburského. Ta v Jinonicích dala postavit hospodářský dvůr, jehož přesnější umístění ale neznáme.

 

Mlynarka mProcházíme-li místy východně od nejstarší zástavby historické obce Košíře, hned naproti nové budovy radnice při Plzeňské ulici si můžeme všimnout travnaté plochy, na které kdysi stávala usedlost zvaná Mlynářka. Svůj název hospodářská usedlost a později také přistavěný hostinec převzaly od vinice zmiňované v pramenech soustavně od druhé poloviny 17. století. Většina vinic ale zanikla při válkách o rakouské dědictví v následujícím století a sama usedlost nejspíš byla vypálena francouzskými vojsky.

 

Prokop oldK nejjižnějším výspám páté městské části dnes náleží Prokopské údolí, které je pojmenováno po významném zemském patronu, sv. Prokopu. Ten žil na přelomu 10. a 11. století, byl členem benediktinského řádu na Břevnově a ještě před svým působením v Posázaví obýval nějaký čas jako poustevník jeskyni mezi obcemi Klukovice a Hlubočepy, nedaleko Dalejského mlýna. A právě nad vstupem do jeskyně, na vrcholu vápencových skal, nechává v druhém desetiletí 18. století vystavět Adam Schwarzenberg kostelík zasvěcený sv. Prokopu.

Barrandov old mKdyž se ve 20. letech 20. století Ing. Václav Havel s bratrem Milošem rozhodli ozdobit jižní periferii Prahy zahradním městem, umístěným na kopci nad Vltavským břehem, pojmenovali místo po Joachimu Barrandem. Nikdo tehdy ještě netušil, že navazující zástavba a spolu s ní i jméno známého francouzského vědce časem dosáhne až k okraji Prokopského údolí a že se jednoho dne dotkne okolních obcí Slivenec, Holyně a Klukovice.

 

 

Lodenice mV průběhu devatenáctého století se v Praze rozvíjí specifický druh dopravy – paroplavba. Na jejím počátku jsou pokusy Josefa Božka s parním člunem a výstavba prvního parníku Bohemia v karlínské firmě legendárního Josepha Rustona. Nicméně snad nejvíce skloňovanou osobou v souvislosti s rozvojem pražské osobní dopravy se stal politik a obchodník František Dittrich, který se svými souputníky v roce 1865 založil Pražskou společnost pro paroplavbu, známou od roku 1913 pod jménem Pražská paroplavební společnost. A právě s jejími osudy jsou spojeny i některá místa dnešní MČ Praha 5. Jedním z nich je i bývala smíchovská loděnice.

Tank mPíše se 29. červenec 1945 a pražský primátor Václav Vacek v úvodu svého projevu potvrzuje přijetí nezvyklého památníku do správy hlavního města Československé republiky. Uprostřed městského ozelení, při Štefánikových kasárnách, se na betonovém podstavci tyčí sovětský těžký tank typu IS-2, jehož hlaveň je namířena na nedalekou petřínskou stráň. Má se jednat o pomník tankistům generálplukovníka D. D. Leljušenka, kteří zahynuli v čase osvobození Prahy v květnových dnech, ale někteří z přítomných si již tehdy uvědomují mnohovýznamovost celé oslavy.

 

Nadrazi mDruhá polovina 19. století znamenala pro předměstí Smíchov čas nebývalého rozkvětu, který přetvořil dosud nevzhlednou obec, protkanou blátivými cestami a průmyslovými provozy, v re-prezentativní město, na které jej také císař František Josef I. povýšil v prvních letech 20. století. Hledáme-li počátky vzestupu Smíchova, lze je spatřovat ve vzniku strategických železničních spojení, která byla realizována v 60. a 70. letech.